dilluns, 10 de juny de 2013

REFLEXIÓ SOBRE EL PROJECTE DE MILLORA: L'HORT

Les conclusions i les reflexions que hem pogut extreure na Lorena  i na Vanessa durant el procés d’aquest projecte són diverses.

Per començar ens hem trobat amb diferents dificultats a l’hora de portar a terme l’hort escolar ecològic. Per començar el projecte, les primeres setmanes estàvem ben perdudes ja que, no teníem el tema ben definit. Estaven entre la millora del passadís i l’hort escolar, per això, varen decidir demanar opinió a algunes mestres del cicle que pensàvem que tindrien algun interès o necessitat per poder dur a terme un projecte de millora.

En segon lloc, totes les passes per poder gaudir de la construcció de l’hort han estat molt lentes, cosa que ens ha portat a realitzar activitats dins l’aula relacionades amb l’agricultura. Ens hagués agradat, seguir la nostra temporalització, per tal, que els infants poguessin participar més àmpliament i fent més activitats relacionades amb l’hort. Hi ha que dir, que aquesta lentitud ha fet que les famílies i tot el professorat s’hagi engrescat amb aquest tema, portant l’hort dins les seves aules. Aquesta espera a afavorit l’interès i curiositat per part de tots. Amb això, volem dir que estem satisfetes de la feina que s’ha portat a terme dins el centre ja que, amb paciència i espera tot s’aconsegueix sempre tenint una organització i uns objectius ben clars.

En tercer lloc, hem apreciat que sense el suport d’altres mestres és difícil poder aconseguir un projecte de millora pel centre tot i que aquest sigui pedagògicament molt vàlid i que doni peu a un aprenentatge significatiu i real. Sabem que darrera tot un projecte ha d’haver un recolzament econòmic i humà per tal de seguir endavant amb la proposta i tenir cura de l’hort.

Hem aprofitat la nostra posició vers el centre per tal de fer una proposta al màxim de creativa, pensant amb la identitat del centre.  De la mateixa manera nosaltres hem apostat per una metodologia creativa i implicada en el coneixement i desenvolupament dels infants, pensem que l’hort escolar d’estar en consonància amb tal proposta.
L’experiència del procés de documentació i disseny ha estat una tasca molt gratificant. La temàtica que ens hem plantejat no dóna peu a trobar informació poc fiable. Pel que fa al disseny, és la imaginació de qui tingui la sort de planificar-la, la que farà que aquest espai esdevingui un lloc especial. Tal i com hem citat al llarg del treball, el procés de disseny de l’hort s’hauria de dur a terme amb la participació de tots i cadascun dels membres que integren la comunitat escolar.

Com si d’un projecte es tractés i des de la nostra aportació convidem al centre a que faci un petit esforç per tal que en un futur no gaire llunyà, pugui presumir d’un espai amb identitat pròpia i reconeguda, que convidi a participar de la seva proposta.
Per concloure, voldríem mencionar que tot es possible amb esforç i il·lusió, mai s’ha de perdre les ganes d’innovar i treballar per millorar la nostra tasca professional ja que els principals beneficiats són els infants.

Les competències que  hem utilitzat han estat 2.6 i 4.3. He argumentat el què he fet i perquè. En quant a la competència 4.3 he elaborat hipòtesis de què passa un fet concret a partir d'un recull d'informació.

ASSOLIMENT COMPETÈNCIES I VALORACIÓ ASSIGNATURA

En primer lloc, parlarem de les competències assolides. En començar el curs les mestres ens van proposar que valoréssim quines competències teníem adquirides. La veritat que a mi, em va venir molt de nou, no sabia del que hem parlaven. Gràcies a les reflexions que he portat he terme, he pogut anar aprofundint sobre les meves competències. He de dir, que he anat millorant i adquirint nous aprenentatges, crec que no he assolit totes les competències, ja que és difícil arribar a ser un gran professional competent, aquest procés és a base de feina, constància i innovació. Amb les competències, he arribat a ser molt més crítica amb la meva feina, això fa que sigui més conscient i pugui realitzar tasques més professionals. M’he adonat, que és molt important documentar-se perquè ens ajuda a relacionar la pràctica i la teoria i podem observar que no estan tant lluny. Esper poder iniciar un nou camí, front a les competències i poder millorar la meva tasca professional. A partir de la reflexió i la autoavaluació.

En segon lloc, parlarem de la valoració de l’assignatura i el blog. He de començar dient, que gràcies a aquesta assignatura he pogut adquirir i enriquir-me de nous aprenentatges sobre les noves tecnologies. Quant les mestres van fer la proposta de realitzar un blog, va ser una mica angoixant, ja que no tenia gens de coneixement sobre aquest món. Puc dir, que ara ja tenc el meu propi bloc, qui ho anava a dir!!!
Ha estat una tasca molt motivadora, perquè he hagut de reflexionar. Aquest procés m’ha ajudat a entendre i profunditzar en  els temes exposat a classe i sobre les meves pràctiques. En quant als temes exposat a classe, puc dir que han estat força interessant, perquè ens han donat una visió més professional sobre la nostra tasca dins les aules. Les activitats al quadern han estat molt encertades, pel fet de poder alternar la pràctica amb la teoria. Aquest procés, fa que puguem experimentar i ser més conscients dels nostres punts febles i positius, que podem anar millorant, al llarg del temps. Per acabar, he de dir que s’ha hagut de fer feina constantment, però ens ha ajudat a esforçar-nos en el dia a dia per poder millorar i arribar a ser uns grans mestres.

Moltes gràcies, per compartir i enriquir-nos de nous aprenentatges, a reveure!


Les competències que he treballat en aquesta valoració són 2.4 i 2.7. M’ha ajudat a ser més conscient sobre el meu propi aprenentatge, com també he reflexionat sobre els meus errors i he cercat maneres de millorar.

REFLEXIÓ PROJECTES I DOCUMENTALS DELS COMPANYS

Gràcies als projectes exposats pels meus companys, he adquirit diferents aprenentatges. En primer lloc, he pogut observar projectes força interessant sobre els racons. Considero que aquests ambients o espais han d’estar ben pensats, per tal de poder dur a terme certs aprenentatges, crec que les meves companyes han aplicat la part teòrica amb la pràctica correctament, ja que s’ha pogut observar la il·lusió, la innovació i les ganes de treballar. Tots aquests projectes, inicien una educació de qualitat i significativa.

He pogut observar que molts projectes, han estat destinat fora de l’aula. Crec que és molt important, tenir en compte tots els espais, ja que són educatius i són igual d’importants que l’aula.
Tots aSquet projectes m’han donat una visió més ample sobre els racons, que poden estar en diferents llocs i que amb qualsevol material es pot donar un ús diferent.

He de donar l’enhorabona a tots els meus companys que han fet una gran feina, ja que dur a terme un projecte innovador no és una tasca fàcil i es necessita el suport de molta gent.

Els projectes que més m’han cridat l’atenció han estat diversos.Un d’ells és el de les meves companyes.
El pati de l’escola realitzat per:

Natalia Vinent:

Melissa Lozano: 

Sandra Campano:

Aquest projecte l’he trobat força interessant, ja que he pogut observar una gran diversitat de material i racons  pel pati. Han utilitzat un material reciclat, cosa que fa que sigui proper als infants i a l’escola no els ha suposat una gran despesa econòmica. Amb aquest projecte m’he adonat, que no fa falta un gran pressupost per poder iniciar un projecte innovador. Només fa falta ser creatiu, tenir ganes de treballar i documentar-se.

Pel que fa a la justificació del projecte, em vaig adonar, que tenien ben clar quin era la problemàtica d’aquest pati i per això veien  necessari trobar una solució als problemes que sorgien en aquest lloc. Per tant tenien un objectius ben marcat, clars i significatius.

Documental: l’educació del futur

Silvia Bassa:


Ha estat un documental fascinant i molt encertat, pels moment que estem passant actualment. M’ha fet reflexionar sobre aquest tema, ja que ens ha donat un toc d’atenció sobre l’actualitat. Podem dir, que ha tocat diferent temes com l’educació en valors i ha hagut crítiques sobre l’educació individualitzada i competitiva. També crec, que ha fet referència a les lleis que estan imposant sense sentit i retallant sense cap escrúpol. L’educació és el futur dels infants i sense ella no aprendre a ser futurs ciutadans.

Amb aquests projecte de millora, he treballat les següents competències 1.2 i 5.1 perquè he reflexionat sobre les bones actuacions professionals com també les bones pràctiques i projectes.

divendres, 24 de maig de 2013

RECERCA EN XARXA DELS PLANS DE MILLORA EN L’ETAPA 0-3
Realitzant la recerca del pla de millora en l’etapa 0-3, he de dir que he trobat molts projectes interessant, ja que en aquesta etapa és fa força feina i és treballa de manera qualitativa.

M’he decantat per l’escola municipal els Musterets, que realitza un projecte força interessant que és el moment del menjador. Estic molt contenta d’observar aquest plans de millora, ja que li donen molta importància al moment quotidià, cosa que facilita l’aprenentatge dels infants.

En el seu bloc, podem trobar una gran diversitat d’experiències i bones practiques. On  expliquen com realitzen els projectes i concretament el menjador. Ens redacten els seus objectius i les seves creences, per tant aquesta escola sap i té ben clar el que vol transmetre als infants.

Per concloure, dir que aquesta escola està fent una gran feina pel que he pogut observar al bloc, ja que tenen en compte els interessos dels infants i les seves necessitats, respectant així el seu procés cognitiu.

Les competències que he treballat, realitzant aquesta tasca són 1.3, ja que he fet una recerca revisant i accedint a altres blocs. I la competència 1.4, perquè he justificat la informació recopilada amb la teoria.

dimarts, 7 de maig de 2013

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA


Nosaltres na Lorena i jo, hem realitzat aquesta presentació del nostre projecte de millora l'hort escolar, conjuntament ja que estem realitzant les pràctiques al mateix centre.


En aquesta entrada, he triat les competències 5.3, ja que he justificat i contextualitzat el projecte de millora a partir. també he triat la competència 5.4, perquè perquè  he observat els obstacles i inconvenients de dur a terme el projecte.     
 

dimecres, 1 de maig de 2013

IDENTIFICANT BONES PRÀCTIQUESLa bona pràctica que explicaré serà el moment de la sortida. Aquest
moment és una bona pràctica perquè es tractat amb molta cura, es dedica un temps i es duu a terme a tot el cicle.

El primer de tot explicaré característiques del grup. Dins l’aula hi ha 26 infants, en el moment de la sortida es reuneixen tots els membres del grup. Pel que he observat, és un grup disciplinat on hi ha unes normes establertes i que les compleixen. És un grup molt heterogeni, ja que trobem una gran diversitat de personalitats. Però sempre entre ells cooperen i s’ajuden a l’hora de fer qualsevol tasca.

El moment de la sortida es tracte amb molta cura, ja que es dedica mitjà hora a fer aquest moment. En aquest moment es dedicat a fer una conversa del dia, a comptar un conta o fer relaxació. Sempre s’acomiaden dels companys amb una cançó. Aquest moment el considero com una manera de tancar la jornada, juntament amb tots els infants.

Per tant, les entrades i sortides de l’escola són uns moments que s’han de tractar amb molta cura i temps, ja que és un moment que esdevé diàriament i es crea una relació entre la família i l’escola. Són moments on es crea un canal de comunicació molt proper i diari per establir vincles afectius on apareixen moltes emocions, sentiments, alegries, etc.
“Segons Thió i Llenas (2007), l’objectiu fonamental de les entrades i sortides serà procurar, per damunt de la dificultat que suposa separar-se dels pares, que els infants experimentin el plaer de retrobar-se amb les mestres i companys i en la sortida, als seus familiars constatant l’alegria dels altres al retrobament. “

Els objectius que té aquest moment crec que poden ser diferents:
-       Fomentar la parla i l’escolta.
-       Respectar  els companys.
-       Fomentar els hàbit i rutines correctes.
-       Aprendre que hi ha moments de calma i tranquil·litat.

Els interrogants o dilemes que em plantejo davant aquesta pràctica són:
-       El temps és adequat per aquest moment?
-       Quines activitats es podrien fer, a part de les que realitza?
-       És adient aquesta pràctica?
-       De quines altres maneres es pot realitzar?
-       Satisfà tots els interessos de tots els infants?

Amb aquesta reflexió estic treballant les competències 4.2 i 5.1, perquè estic identificant bones practiques i reflexionant sobre elles, per tal de millorar-les.

dimecres, 17 d’abril de 2013


Per començar m’agradaria dir que aquestes tres experiències són de gran interès. Les he triat, perquè considero que són unes bones practiques, ja que responen els interessos dels infants com també desenvolupen diversos aprenentatges, són significatives i utilitzant materials quotidians. També vull dir que son unes experiències molt innovadores.

JUGUEM AMB CAIXES DE CARTRO


Aquesta experiència em sembla fascinant i considero que és una bona pràctica, ja que permet als infants desenvolupar la seva creativitat. El material que ofereixen no es estructurat ni de colors, per tant això fa que la seva creativitat pugui anar més enllà. Aquesta pràctica els hi permet introduir el joc simbòlic, que és aquella acció espontània i lliure. També poden aparèixer diferents acció com entrar, sortir, reunir, separa, etc. On l’infant va experimentant amb el seu propi cos, diferents experiències globals. Satisfent així les seves necessitats i desitjos.

EL RAÏM


Aquesta pràctica l’he trobat molt interessant, perquè els infants poden manipular i experimentar a partir dels sentits. Crec que és una bona pràctica, ja que utilitzen les fruita i transversalment introdueixen molts objectius. En aquest moment els infants poden ensumar, prémer, omplir, buidar, etc. Poden realitzar diferents accions, això fa que puguin observar certs processos amb un material en concret. A més a més, aquesta fruita està una mica oblidada i en aquesta experiència la potencien. A part que els infants poden observar aquest fruit en diferents estats.

PLÀSTICA


Aquesta experiència  crec que és una gran pràctica, perquè junta dos conceptes claus com és la plàstica i la natura. Crec que mai s’ha de deixar de banda la plàstica, ja que permet als infants desenvolupar la seva creativitat. Per tant, penso que és una bona mescla, ja que utilitzar el que ens brinda la natura per fer plàstica pot provocar diferents sensacions. Penso que és una experiència molt enriquidora pels infants, ja que ofereix diferents aprenentatges tant a nivell cognitiu, experimental i de descobriment.

He triat la competència 4.2, perquè identifico les bones pràctiques a a partir de la meva pròpia experiència pràctica i formativa. També he triat la competència 1.2, perquè reflexiono sobre una bona actuació professional.